Previous   |   Index   |   Next
Mound
Ballpoint pen on paper
9” x 11”